Masz żadnych produktów w koszyku.
APTEKA INTERNETOWA POD GRYFEM

Rodo w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.


1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Joanna Nazarko-Sadowska, ul. Legionowa 30 lok. 3, 15-281 Białystok, działająca pod firmą: Joanna Nazarko-Sadowska, ul. Legionowa 30 lok. 3, 15-281 Białystok jako pracodawca.

2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontakować z Administratorem pod adresem mailowym apteka@podgryfem.pl.

3.Państwa dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6.Podstawę przetwarzania danych stanowią przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

7.Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie dział HR Administratora.

8.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

9.W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

10.Mają Państwo następujące prawa do:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)  prawo do usunięcia danych osobowych;

e)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

11.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.